Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Algemeen
Artikel 2 – Levering
Artikel 3 – Prijzen
Artikel 4 – Privacy
Artikel 5 – Garanties
Artikel 6 – Offertes
Artikel 7 – Overeenkomst
Artikel 8 – Afbeeldingen en specificaties
Artikel 9 – Overmacht
Artikel 10 – Communicatie
Artikel 11 – Klachten
Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 13 – Diversen
Artikel 14 – Toepasselijke recht en geschillenregeling

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten L’Arte della Mozzarella VOF, gevestigd Bakkenzuigerstraat 20, 1333 HA Almere, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam met het inschrijfnummer: 75795604 en BTW: NL860399096B01.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. L’Arte della Mozzarella VOF behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 3 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van L’Arte della Mozzarella VOF ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met L’Arte della Mozzarella VOF te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan L’Arte della Mozzarella VOF te melden. L’Arte della Mozzarella VOF zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat L’Arte della Mozzarella VOF het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met L’Arte della Mozzarella VOF te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.6 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan L’Arte della Mozzarella VOF te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met L’Arte della Mozzarella VOF terug te sturen naar een door L’Arte della Mozzarella VOF vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met L’Arte della Mozzarella VOF ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal L’Arte della Mozzarella VOF deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat L’Arte della Mozzarella VOF het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die L’Arte della Mozzarella VOF heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
2.8 L’Arte della Mozzarella VOF behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van L’Arte della Mozzarella VOF of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van L’Arte della Mozzarella VOF schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal L’Arte della Mozzarella VOF de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. L’Arte della Mozzarella VOF heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
2.10 Bezorging wordt verzorgd door DPD, tenzij anders aangegeven en is te volgen via het Track en Trace systeem van DPD. Doorgaans bezorgt men de dag na verzenden (ook op zaterdag). Wij sturen u in de loop van dag van verzending automatisch per e-mail de link naar het DPD Track en Trace systeem met uw bestelling. Zodra DPD de bezorging meldt als ‘afgeleverd’, wordt de bestelling als afgehandeld beschouwd. Reclamaties over niet of onjuist bezorgen zijn dan niet meer mogelijk.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij L’Arte della Mozzarella VOF dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van L’Arte della Mozzarella VOF. L’Arte della Mozzarella VOF houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 L’Arte della Mozzarella VOF respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 L’Arte della Mozzarella VOF maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van L’Arte della Mozzarella VOF. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van L’Arte della Mozzarella VOF. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door L’Arte della Mozzarella VOF over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van L’Arte della Mozzarella VOF. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

5. Garanties
5.1 L’Arte della Mozzarella VOF staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes
6.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt L’Arte della Mozzarella VOF zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden L’Arte della Mozzarella VOF slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1 Een overeenkomst tussen L’Arte della Mozzarella VOF en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door L’Arte della Mozzarella VOF op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 L’Arte della Mozzarella VOF behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto, tekening etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van L’Arte della Mozzarella VOF gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1 L’Arte della Mozzarella VOF is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van L’Arte della Mozzarella VOF alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 L’Arte della Mozzarella VOF behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is L’Arte della Mozzarella VOF gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 L’Arte della Mozzarella VOF is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en L’Arte della Mozzarella VOF dan wel tussen L’Arte della Mozzarella VOF en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en L’Arte della Mozzarella VOF.

11. Klachten
11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door L’Arte della Mozzarella VOF serieus in behandeling worden genomen.
11.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij L’Arte della Mozzarella VOF (via brief of e-mail).
11.3 L’Arte della Mozzarella VOF zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. L’Arte della Mozzarella VOF zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door L’Arte della Mozzarella VOF geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 L’Arte della Mozzarella VOF garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door L’Arte della Mozzarella VOF geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant aan L’Arte della Mozzarella VOF schriftelijk opgave doet van een adres, is L’Arte della Mozzarella VOF gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant L’Arte della Mozzarella VOF een nieuwe adres heeft doorgegeven.
13.2 L’Arte della Mozzarella VOF is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

14. Toepasselijke recht en geschillenregeling
14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van L’Arte della Mozzarella VOF is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen L’Arte della Mozzarella VOF en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij L’Arte della Mozzarella VOF er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

0
    0
    Winkelmand
    Je winkelmand is leeg